Informujemy, że serwis i częściowo zasady programu są w trakcie modernizacji i drobnych zmian, korzystnych dla uczestników. O ostatecznym zakończeniu prac i przeredagowaniu Regulaminu powiadomimy drogą mailową wszystkich użytkowników serwisu. Zmianą zasadniczą jest zawieszenie tzw. "opłaty prowizyjnej" do czasu rozpatrzenia w sądzie odwołania od decyzji UOKiK. Więcej: ZASADY PROGRAMU I REJESTRACJI
Oferta serwisu dotyczy budowy społeczności z Kręgów Pomocnych Ludzi, realizujących ideę zespołowego, wzajemnego wspomagania i pozyskiwania środków przez prywatny fundraising, czyli prywatne pozyskiwanie darczyńców dla siebie i innych. Każdy uczestnik ma możliwość osiągania w dowolny sposób różnych korzyści i satysfakcji, bez narażania jednak na straty osób, które również chciałyby uzyskać korzyść.
To optymalne rozwiązanie zapewnia idea i konstrukcja programu oraz stworzone w serwisie możliwości, a więc
opcja Aktywni Plus, fraktalna struktura Kręgów Pomocnych LudziPlan Darowizn.

Serwis, jako wielofunkcyjna platforma internetowa jest produktem/usługą firmy Apolandia.com. Firma, w ramach zakupu, czyli jednorazowej opłaty rejestracyjnej udostępnia użytkownikom odpowiednie instrumenty, rozwiązania i obsługę techniczną.
 
Firma nie obiecuje i nie oferuje korzyści materialnych użytkownikom serwisu, a jedynie pomaga im je uzyskać poprzez stworzenie odpowiednich i korzystnych warunków, instrumentów i możliwości. Użytkownicy sami, wykorzystując w budowaniu kręgów i pozyskiwaniu darczyńców np. opcję Aktywni Plus, mogą te korzyści sobie zapewnić, ale to od ich potrzeb i woli zależy, jakie możliwości i propozycje wykorzystają, oraz jakie korzyści i cele osiągną.  [MOŻLIWOŚCI I KORZYŚCI]REGULAMIN - SPIS TREŚCI:

Art. 1 - WSTĘP

  Publiczne reklamowanie działalności firmy APOLANDIA.COM oraz wykorzystywanie materiałów zawartych w serwisach firmy bez porozumienia i pisemnej zgody firmy APOLANDIA.COM jest zabronione.

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania płatnego Serwisu internetowego Darczyńcy.eu (bhc.apolandia.com), oferującego usługi i produkty firmy APOLANDIA.COM. Serwis znajduje się pod adresem internetowym  darczyncy.eu lub bhc.apolandia.com (dawniej abh.apolandia.com) i jest własnością firmy APOLANDIA.COM
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Administrator oddając do dyspozycji Użytkownikom serwis i zawartą w nim ofertę, umożliwia wszystkim zarejestrowanym uczestnikom uzyskanie korzystnych efektów uczestnictwa, bez narażania kogokolwiek na ryzyko lub straty.

  Poprawa sytuacji materialnej i życiowej Użytkowników serwisu są celem Programu BHC, niemniej Użytkownicy serwisu muszą być świadomi, że od wyboru oferowanych w Serwisie i Programie BHC możliwości, form uczestnictwa, wzajemnej pomocy, empatii, własnej i zespołowej aktywności i kreatywności, rozwoju serwisu i możliwości firmy zależą jakość i efekty ich uczestnictwa.

  Idea wzajemnej, zespołowej pomocy przekazywanej jednemu, wspólnemu podopiecznemu przez "niebieski krąg pomocnych ludzi" w formie wpłat wg Planu Darowizn, to tylko jeden z możliwych do wykorzystania przez użytkowników serwisu sposobów wzajemnego wspierania się, ale nie jest to odrębny, samofinansujący się jakiś system. Na idei zespołowego, wszechstronnego wspierania jednej osoby opiera się bowiem cały program serwisu i budowa struktury społeczności z kręgów pomocnych ludzi.

  Darowizna to świadomy, dobrowolny gest, i jeśli kogoś na taki gest nie stać, albo brak rekompensaty może traktować jako "stratę", gdyż inne, prezentowane możliwości serwisu i plany firmy go np. nie interesują, to do takiego serwisu nie powinien się rejestrować, albo skorzystać z opcji Aktywni Plus, i zarejestrować się z trzema osobami, z których ta trzecia będzie "gwarantowanym" darczyńcą.
                                            

 3. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą płatnej rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
Art. 2 - DEFINICJE
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Administrator - podmiot udostępniający Użytkownikom zasoby płatnego Serwisu i sprzedający produkty oferowane w bieżącej ofercie firmy APOLANDIA.COM - Jolanta Rene Makowska.
 • APOLANDIA.COM  Jolanta Rene Makowska - Przedsiębiorca- firma APOLANDIA.COM wykonuje działalność gospodarczą opartą na sprzedaży swoich produktów (z również przewidzianymi działaniami charytatywnymi). Firma nie przyjmuje od konsumentów środków pieniężnych w formie lokat i inwestycji oraz nie wypłaca im żadnych środków. Właścicielka firmy nie bierze udziału w systemie wzajemnych darowizn (System BHC), który jest oferowany i realizowany w serwisie!
  Siedziba firmy: ul. Tuwima 14a, 34-500 Zakopane, WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [CEIDG],  NIP: 736-111-01-33, REGON: 490690410
 • Awatar - graficzny symbol profilu Użytkownika ułatwiający wzajemne rozpoznanie i komunikację.
 • Baza Kont (Profili) - zbiór danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Serwisu darczyncy.eu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
 • darczyncy.eu (drugi adres bhc.apolandia.com) - płatny społecznościowy serwis internetowy firmy APOLANDIA.COM, oferujący usługi i produkty firmy, figurujący pod tymczasowym adresem internetowym http://darczyncy.eu
 • Darowizny w Programie BHC - dowolne dary i prywatne darowizny pieniężne bezpośrednio pomiędzy użytkownikami serwisu, tworzącymi kręgi pomocnych ludzi dla jednego, wspólnego podopiecznego, którym jest współużytkownik serwisu. Darowizny są dobrowolne, przekazywane drogą bankową w kwotach dowolnych, jak i określonych Planem Darowizn. Beneficjent - podopieczny, może być wybrany samodzielnie przez użytkownika serwisu lub zaakceptowany spośród zarekomendowanych przez współuczestników, administratora lub system informatyczny organizujący strukturę kręgów. Przekazywanie wpłat wg Planu Darowizn daje szansę również darczyńcy na pozyskanie wpłat wg tego Planu.
 • Darowizny i pomoc realizowana poprzez Platformę Ogłoszeniowo Pomocową - dowolne formy wzajemnego przekazywania darowizn i pomocy, jaką we własnym zakresie organizować mogą Użytkownicy Serwisu darczyncy.eu dla siebie i innych oraz jakiej tą drogą może udzielać właścicielka firmy [wykorzystując swoje dochody ze sprzedaży usług i produktów oraz z 10% opłaty prowizyjnej] i pozyskiwani przez firmę sponsorzy i darczyńcy.
 • Forum Pomocowo - Ogłoszeniowe - Platforma internetowa dla Użytkowników Serwisu, służąca im do komunikacji, dowolnej reklamy swojej działalności, produktów i usług, organizowania i pozyskiwania sobie i innym darczyńców, sponsorów, wymiany usług i produktów (barter), dowolnej, wszechstronnej, wzajemnej pomocy, szukania przyjaciół, partnerów biznesowych i życiowych wg opracowanej autorskiej metody doboru personalnego,  itp.
 • Fundraising - pozyskiwanie darczyńców, darów, prezentów pieniężnych, darowizn.
 • Fundraiser - osoba pozyskująca darczyńców dla innych.
 • Konto Rzeczywiste - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 • Lista Zgłoszeniowa - jest bezpłatną - niezobowiązującą stron - pierwszą fazą rejestracji dla osób, które nie posiadają osoby zapraszającej (Wprowadzającej) lub wybrały uczestnictwo bierne.
 • Login - prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.
 • Opcja Aktywni Plus - to bezpieczny i skuteczny sposób rozpoczęcia budowy swojej grupy przez osoby, które chcą zapewnić sobie darczyńców, szybką rekompensatę wydatku i jej wielokrotność. Polega na zorganizowaniu do programu trzech bliskich lub znajomych osób, z których trzecia będzie już pierwszym, gwarantowanym darczyńcą 30zł. A więc może to być bezpieczny, rodzinny układ, w którym od woli i decyzji potencjalnego darczyńcy zależy, czy będzie chciał również uzyskać w ten sposób korzyść i skorzystać z opcji Aktywni Plus, czy tylko jako darczyńca dla bliskiej osoby i użytkownik serwisu korzystać - lub nie - z innych propozycji serwisu. Jeżeli zechce uzyskać w ten sam sposób korzyść, ma możliwość, aby to sobie zaplanować i zorganizować.
 • Opłata rejestracyjna wg obowiązującego cennika, jest zakupem dostępu do platformy internetowej. Jest opłatą jednorazową, za korzystanie z serwisu, jego rozwiązań, zasobów, obsługi, możliwości i produktów.
 • Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 • Osoba Wprowadzająca/Zapraszająca/Fundraiser - zarejestrowany Użytkownik Serwisu darczyncy.eu, który dla przydzielonego lub wybranego współuczestnika organizuje docelowo sześciu darczyńców, tworzących tzw. "Złotą Szóstkę". W tym celu, ze swojego panelu w serwisie wysyła max. sześć zaproszeń do wybranych przez siebie lub zarekomendowanych przez innych uczestników lub administratora osób.  Dla większej grupy osób można być Osobą Polecającą.
 • Plan Darowizn - to jeden z możliwych do wykorzystania przez użytkowników serwisu - ale nie ma takiego obowiązku, jest to zupełnie dobrowolne - sposób wspierania tylko jednego, wspólnego dla osób z "niebieskiego kręgu" podopiecznego użytkownika serwisu. Na idei zespołowego wspierania jednej osoby opiera się bowiem cały program serwisu i budowania struktury społeczności z kręgów pomocnych ludzi. Pomoc  wg Planu Darowizn przekazywana jest podopiecznemu drogą bankową w kolejnych, wg opracowanych progów wpłatach darowizn. Progi tych wpłat zostały tak opracowane, aby użytkownik serwisu po przekazaniu pierwszej darowizny 30zł, tak po prostu "od serca", z własnej kieszeni, kolejne wpłaty mógł już przekazywać z nadwyżki otrzymanych środków.  
 • Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu darczyncy.eu.
 • Profil - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie darczyncy.eu, z którymi mogą się zapoznać inni zarejestrowani Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Program BHC  to idea budowania  - w sposób opisany na stronach serwisu  - społeczności, której uczestnicy dobrowolnie, w sposób zorganizowany (System BHC) i spontaniczny przekazują sobie darowizny, pozyskują innym i sobie darczyńców, komunikują się oraz pomagają sobie nawzajem w wielu sferach życia.
 • Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
 • Rejestracja do serwisu - rejestracja: a) bezpośrednio przez otrzymane drogą mailową zaproszenie z kodem zaproszenia od Osoby Wprowadzającej ( którą jest znajomy uczestnik, polecony lub przydzielony przez biuro albo system); b) przez zapisanie się na Listę Zgłoszeniową i następnie otrzymanie zaproszenia; c) przez zgłoszenie drogą mailową na adres biura chęci uczestnictwa aktywnego.
 • Serwis darczyncy.eu - płatny serwis  figurujący pod adresem internetowym http://darczyncy.eu [dawniej bhc.apolandia.com] jest platformą internetową, umożliwiającą Użytkownikom uczestniczenie w Programie BHC, nawiązywanie kontaktów pomiędzy sobą oraz świadczący drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników inne usługi zawarte w bieżącej ofercie. 
 • System BHC - to przekazywanie zgodnie ze schematem budowanej struktury społeczności, dowolnej, wzajemnej pomocy, realizowanej pomiędzy uczestnikami powiązanych ze sobą kręgów. Na zasadzie: Niebieski Krąg Darczyńców wspomaga w różny sposób, także finansowy, swojego wspólnego podopiecznego. Uczestnicy Niebieskiego Kręgu mogą dowolnie zasilać i wspomagać wszystkich współużytkowników serwisu, ale ich głównym podopiecznym jest wspólny dla danego Niebieskiego Kręgu beneficjent, którego mogą wspierać dowolnie, także finansowo, w tym również - lub jedynie - wg Planu Darowizn. Co nie oznacza jednak odrębnego systemu, a jedynie jedną z form i możliwości przekazywania finansowej pomocy swojemu podopiecznemu. Przy tym, efekty finansowe dla użytkowników serwisu korzystających z Planu Darowizn, są ściśle związane z całą resztą przedsięwzięcia, i nie zależą tylko od napływu w przyszłości nowych uczestników. Aby skorzystać z Planu Darowizn, wystarczy rozpocząć jego realizację, przekazując swojemu beneficjentowi pierwszą wpłatę 30zł. Każdy uczestnik ma możliwość zaakceptowania lub nie przyszłego Odbiorcy Darowizn, a więc ma możliwość wyboru. Uczestnictwo w Planie Darowizn to łatwiejszy i skuteczniejszy sposób organizowania wzajemnej pomocy, niemniej to tylko jedna z możliwości i nie musi być jedynym źródłem korzyści dla użytkowników serwisu.
 • Uczestnik Programu BHC - a) zarejestrowany już Użytkownik serwisu darczyncy.eu; b) osoba zapisana na Listę Zgłoszeniową i oczekująca na płatną rejestrację. Zarejestrować się do Serwisu darczyncy.eu można po otrzymaniu Zaproszenia z kodem od Osoby Wprowadzającej. Uczestnik Programu BHC (użytkownik serwisu) nie musi być uczestnikiem systemu wzajemnych darowizn (Systemu BHC), a więc darczyńcą.    
 • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała płatny dostęp do Serwisu darczyncy.eu
 • Użytkownik Konta Rzeczywistego - Użytkownik serwisu darczyncy.eu, który dokonał rejestracji Konta Rzeczywistego i korzysta z niego lub może korzystać z niego.
 • Zaproszenie z kodem - do serwisu można zarejestrować się jedynie poprzez otrzymane drogą mailową zaproszenie z kodem od Osoby Wprowadzającej, którą jest ktoś znajomy, polecony lub którą przydziela biuro, albo system. Zaproszenie jest ważne dwa dni (48 godzin) i jeżeli nie zostanie wykorzystane przez adresata, wraca do osoby wysyłającej, która może je ewentualnie wysłać powtórnie. 
 • Zespół darczyńców czyli "Niebieski Krąg Darczyńców" - to kompletowana wg schematu "szóstek", przez uczestników z pomocą administratora, maksymalnie 216 osobowa grupa uczestników, którzy dobrowolnie, w sposób dowolny lub zorganizowany wg Planu Darowizn przekazują wspólnemu podopiecznemu dowolną, wg uznania i potrzeby pomoc, również finansową wg Planu Darowizn. Tym podopiecznym może być współuczestnik, którego wcześniej wybrali sami lub zaakceptowali zarekomendowanego przez współuczestników, administratora lub przez system polecający, z którym mają możliwość nawiązania kontaktu przed przekazaniem mu pierwszej darowizny.  
Art. 3 - PODSTAWOWE INFORMACJE O SERWISIE I WARUNKACH JEGO KORZYSTANIA 
 1. Właścicielem Serwisu BHC www.darczyncy.eu (www.bhc.apolandia.com) jest APOLANDIA.COM - Jolanta Rene Makowska,  z siedzibą w Zakopanem, ul. Tuwima 14a, 34-500 Zakopane
 2. Przedmiotem działalności Serwisu BHC jest: 
  1. Współtworzenie społeczności darczyńców, fundraiserów i obdarowanych, umożliwienie i udostępnienie programów, instrumentów i rozwiązań służących poprawie warunków życiowych (materialnych, rodzinnych, emocjonalnych) użytkowników serwisu. W ramach oferty serwis udostępnia różne możliwości zdobywania środków finansowych i pomocy, m.in. program społecznościowych darowizn pieniężnych, które dobrowolnie i formalnie, w sposób spontaniczny (poprzez m.in. wzajemną komunikację i zaplanowaną Platformę Pomocową) oraz zorganizowany (wg Systemu BHC) przekazują sobie - wg zasad opisanych na stronach serwisu - bezpośrednio na konta Użytkownicy Serwisu, czyli Uczestnicy Programu BHC i jego głównej części Systemu BHC.  
  2. Prowadzenie i obsługa przez Administratora Bazy Kont (Profili), obsługa panelu użytkownika, pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Użytkownikami serwisu, w wymianie informacji, wzajemnych przysług, itp. 
 3. Niezbędnym dla korzystania z serwisu darczyncy.eu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies,  konto poczty e-mail oraz własne, prywatne konto bankowe.
 4. Nazwa Serwisu (aktualna i poprzednie), jego koncepcja, rozwiązania i opracowane metody komunikacji, rozpoznania i identyfikacji, Program BHC Darczyńcy i opracowany System BHC, udostępnione informacje, opracowania, tabele, grafiki, awatary,  gadżety, produkty, wygląd graficzny i budowa serwisu, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 5. Serwis BHC jest płatny. Opłata rejestracyjna jest jednorazowa [wg aktualnego Cennika]
Art. 4 - UŻYTKOWANIE SERWISU
 1. Osoby zarejestrowane do Serwisu www.darczyncy.eu są jego Użytkownikami.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne. 
 3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników po wniesieniu opłaty rejestracyjnej określonej w cenniku.
 4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie najpierw formularza zgłoszeniowego na bezpłatną Listę Zgłoszeniową, a następnie formularza rejestracyjnego znajdujących się pod adresem tymczasowym http://darczyncy.eu
 5. Umowa o odpłatne korzystanie z serwisu internetowego i jego oferty zostaje zawarta z chwilą rejestracji i wniesienia opłaty rejestracyjnej wg aktualnego Cennika.
 6. W procedurze rejestracji Konta, Użytkownik jest świadomy, iż tworzone Konto jest Kontem Rzeczywistym
 7. Użytkownik Konta Rzeczywistego zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, Pesel, numer prywatnego konta bankowego, a także opcjonalnie pozostałych danych.
 8. Każdy Użytkownik Serwisu Darczyńcy.eu może w dowolnym momencie zrezygnować z jego użytkowania lub przekazać swoje miejsce w zespole wybranej przez siebie osobie, która będzie kontynuować założenia programu.
 9. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta Rzeczywistego jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług serwisu darczyncy.eu i zaproponowanych przez Program BHC rozwiązań i obowiązujących zasad opisanych na stronach serwisu. 
  3. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania zaoferowanych założeń Programu BHC;
  5. Zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie darczyncy.eu
  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administratora związanych z działalnością firmy APOLANDIA.COM oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu darczyncy.eu,
  7. Umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
Art. 5 - UCZESTNICTWO W PROGRAMIE BHC
 1. Procedura rejestracji do Serwisu, odpłatnego użytkowania serwisu i uczestniczenia w Programie BHC następuje poprzez:
  a) albo bezpłatne zgłoszenie się na Listę Zgłoszeniową (formularz zgłoszeniowy) i oczekiwanie na zaproszenie zorganizowane przez administrację i następnie zarejestrowanie się do płatnego serwisu i przekazanie opłaty rejestracyjnej na konto firmy;
  b) albo poprzez przyjęcie zaproszenia od znajomego użytkownika serwisu i bezpośrednie zarejestrowanie się do serwisu (formularz rejestracyjny) i opłacenie rejestracji (opłata rejestracyjna wg aktualnego Cennika) -  http://darczyncy.eu ).
 2. Użytkownikami serwisu darczyncy.eu są osoby, które zarejestrowały się i opłaciły jednorazową opłatę rejestracyjną. W ramach tej opłaty mogą  korzystać z zasobów, programów i możliwości  oferowanych w serwisie. 
 3. Uczestnikami Programu BHC są użytkownicy serwisu, którzy biorą udział w oferowanym Systemie wzajemnych darowizn, Systemie BHC, i dzięki temu mają możliwość wysyłania zaproszeń, budowania grupy i otrzymywania darowizn od organizowanego zespołu darczyńców, jak również osoby, które nie uczestniczą w Systemie BHC, a więc nie przekazują darowizn "systemowych", a jedynie w sposób spontaniczny, wg własnego uznania korzystają z innych możliwości i  propozycji serwisu (np. realizują pomoc dla siebie i innych poprzez kontakty z członkami społeczności, czemu służy Forum Pomocowo Ogłoszeniowe lub poprzez inne formy komunikacji, jak np. Skype, Facebook, itp.). 
 4. Uczestnicy Systemu BHC dobrowolnie i formalnie przekazują pierwszą darowiznę 30zł bezpośrednio na konto bankowe zorganizowanemu osobiście lub przez współuczestników albo przydzielonemu przez administratora (ale zaakceptowanemu przez przyszłego darczyńcę) współuczestnikowi Systemu BHC - Odbiorcy Darowizn.
 5. Przedłużanie uczestnictwa w Systemie BHC związane jest z kolejnymi - wg Planu Darowizn - dobrowolnymi wpłatami na konto swojego Odbiorcy Darowizn oraz dobrowolnym wpłacaniem na konto Apolandia.com., po każdym miesiącu uczestnictwa, 10% opłaty prowizyjnej od otrzymanych już na konto darowizn (po odliczeniu swoich wpłat).
  W razie braku w/w wpłat - przy jednoczesnym otrzymywaniu przez Uczestnika wystarczających kwot na jego konto - Uczestnik programu może być zawieszony poprzez zablokowanie otrzymywania wpłat do czasu uregulowania wpłat przez siebie. Gdy to nie nastąpi, na wniosek osoby zapraszającej może być usunięty z jej zespołu, przeniesiony w inne miejsce lub usunięty z Systemu BHC, ale nie z serwisu. 
 6. Jeżeli Uczestnik nie otrzymuje jeszcze wystarczających środków (wg opracowanych progów), nie musi przekazywać następnych wpłat swojemu Odbiorcy Darowizn. Może poczekać, aż wystarczające środki wpłyną na jego konto.
 7. Każdy Użytkownik Serwisu darczyncy.eu, uczestnik Programu BHC może pozyskiwać i rekomendować dowolnie dużą grupę uczestników, ale tylko dla sześciu osób, które zorganizuje jako tzw."Złotą Szóstkę" dla innego współuczestnika, może być Osobą Wprowadzającą. Dla pozostałych może być Osobą Polecającą.
 8. Każdy uczestnik Programu BHC może w dowolnym momencie - bez żadnych konsekwencji finansowych - zrezygnować z uczestnictwa lub przekazać swoje miejsce w strukturze wybranej przez siebie osobie, która będzie kontynuować założenia programu. Aby zrezygnować z użytkowania serwisu i uczestnictwa w Programie BHC, należy wysłać informację do Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz powiadomić swoją Osobę Wprowadzającą. W zależności od sytuacji, Osoba Wprowadzająca lub administrator zagospodarują zwolnione miejsce. Szczegóły:
  1. Jeżeli rezygnujący uczestnik jeszcze nikogo nie zaprosił i nie przekazał darowizny, wtedy jego konto i ID zostaje zlikwidowane, a zwolnione zaproszenie wraca do Osoby Wprowadzającej, która może je wysłać do następnej osoby.
  2. Jeżeli rezygnujący uczestnik przekazał już swoją darowiznę i kogoś zaprosił, wtedy to administrator wpisuje w zwolnione miejsce nowego uczestnika zarekomendowanego przez Osobę Wprowadzającą lub kogoś z Listy Zgłoszeniowej. Nowy uczestnik przejmuje ID, Odbiorcę Darowizn i zaproszonych przez poprzednika.
  3. Jeżeli rezygnujący uczestnik otrzymał już darowizny, wtedy ich nie zwraca, a jego następca musi pogodzić się z tym, że otrzyma wpłaty pomniejszone o te już przekazane poprzednikowi.
 9. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta Rzeczywiste jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. znane mi są aktualne zasady Programu BHC i możliwości, jakie mi stwarza. Akceptuję jego założenia.
  2. w ramach zasad użytkowania serwisu darczyncy.eu i zasad uczestnictwa Programu BHC, będę dobrowolnie tych zasad przestrzegać.
  3. mam świadomość, że po dobrowolnym przekazaniu swojemu beneficjentowi pierwszej darowizny 30zł bezpośrednio na jego konto bankowe, następne wpłaty (zgodne z opracowanym Planem Darowizn, który akceptuję) mogę mu przekazywać, gdy też otrzymam odpowiednie wpłaty. Jeżeli nie uzyskam takich wpłat, nie muszę przekazywać darowizn, ale z serwisu i jego zasobów oraz usług i możliwości mogę korzystać.
  4. przyjmuję do wiadomości, że po każdym, kolejnym miesiącu od daty płatnej rejestracji i aktywacji pełnego uczestnictwa w Systemie BHC (czyli przekazania darowizny 30zł i uzyskania dzięki temu możliwości wysyłania zaproszeń), na konto Apolandii.com będę przekazywać 10% prowizję od wpłat przeze mnie otrzymanych od współuczestników w ramach uczestnictwa w Systemie BHC. Od kwot pozyskanych przeze mnie poza Systemem BHC, opłaty prowizyjnej na konto firmy APOLANDIA.COM nie będę przekazywać.  
  5. przyjmuję do wiadomości, że jeśli będę otrzymywać wystarczające darowizny, to przedłużenie uczestnictwa w Systemie BHC zależeć będzie od wywiązywania się z wpłat darowizn ( wg Planu Darowizn) mojemu Odbiorcy Darowizn.  
  6. przyjmuję do wiadomości, że Administrator nie zwraca opłaty rejestracyjnej i prowizyjnej przekazanych na konto firmy APOLANDIA.COM.
  7. przyjmuję do wiadomości, że Użytkownik Serwisu darczyncy.eu otrzymanych darowizn pieniężnych na swoje konto bankowe nie zwraca swoim darczyńcom. 
  8. mój udział w zaoferowanym Programie BHC jest dobrowolny. Mam świadomość, że zasady programu, korzystanie z oferty Serwisu oraz możliwości stworzone przez uczestnictwo w Systemie wzajemnych darowizn (Systemie BHC), dają mi możliwość zorganizowania sobie rekompensaty kosztów rejestracji, a także ewentualnie uzyskania ich wielokrotności. Mogę korzystać z zasobów serwisu i oferowanych przez firmę możliwości, i ode mnie zależy, czy te możliwości z pożytkiem dla siebie wykorzystam. 
  9. przyjmuję do wiadomości, że do Programu BHC może przystąpić jeden przedstawiciel z jednego gospodarstwa domowego. Jeżeli pod tym samym adresem mieszkają rodzice i dorosłe dzieci lub rodzeństwo prowadzące oddzielne gospodarstwa domowe, wtedy z tego adresu mogą przystąpić do programu dwie osoby. Do numeru domu lub mieszkania należy w formularzu rejestracyjnym dopisać jedną literę lub cyfrę (do adresu domu np. nr 15 dopisać "a", albo do numeru 15 B dopisać "1")
  10. zobowiązuję się do płacenia w swoim Urzędzie Skarbowym podatku dochodowego od darowanych mi w Programie BHC - przez jedną osobę - pieniędzy i innych dóbr materialnych, gdy ich łączna wartość od jednej osoby przekroczy kwotę wolną od podatku [III grupa - obecnie 4902zł].
Art. 6 - DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności  oraz wyraża zgodę na zgodne z opracowanym schematem przekazanie numeru swojego konta bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem (ewentualnie z adresem zamieszkania) innym uczestnikom Programu BHC Darczyńcy, w celu przekazania wpłat i realizacji założeń programu.
 2. Nikt z Użytkowników Serwisu i Uczestników Programu BHC nie jest uprawniony do umieszczania danych współuczestników programu w innych miejscach i systemach rejestracyjnych. Nie jest też uprawniony do ujawniania innych danych osobowych tych wspomnianych wyżej osób oraz danych osobowych i wizerunku wszystkich innych osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.
 3. Administratorem danych osobowych jest APOLANDIA.COM  Jolanta Rene Makowska, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, realizacji Programu BHC oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 5. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych  stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy lub ją rozwiązać.
 6. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych osób.  Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek Administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).
 8. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 9. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  1. Wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
  2. Natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
 10. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Wszystkie bazy danych osobowych serwisów Apolandii zostały oficjalnie zarejestrowane w Głównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych w Warszawie [GIODO].
Art. 7 - ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby (Konto Rzeczywiste). Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. Przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora Osób, a także kopiowania autorskich pomysłów i rozwiązań zastosowanych w Serwisie darczyncy.eu. 
  2. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  3. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  4. Niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników, uczestników Programu BHC i innych Osób.
  5. Ostateczną decyzję w sprawach regulujących funkcjonowanie Serwisu i Programu BHC podejmuje Administrator.
  6. Użytkownik oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do innych Użytkowników i Administratora, jeżeli zasady Programu BHC i działanie Serwisu darczyncy.eu zostanie po wcześniejszym zasygnalizowaniu tego zmienione, zawieszone, zakończone.

 4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
 5. Użytkownik, umieszczając na Koncie ( w wewnętrznym serwisie integracyjnym) dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje (w określonym przez siebie zakresie) przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z  Regulaminem i realizacją Programu BHC Darczyńcy.
 6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wglądu i zmian w Koncie Użytkownika, oraz wykorzystania informacji i danych,  jeżeli będzie to potrzebne do realizacji zobowiązań wobec Użytkownika, usprawnienia działania konta, wprowadzenia służących  dobru  Użytkownika i Serwisu rozwiązań.
Art. 8 - ZABLOKOWANIE KONTA
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika Serwisu darczyncy.eu, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu, Użytkowników i innych  Użytkowników pozostałych serwisów firmy.
 2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zabronione jest używanie słów i treści powszechnie uznawanych za obelżywe, agresywne, dokuczliwe, wprowadzających dyskomfort w relacjach z innymi użytkownikami lub potencjalnymi, będących wyrazem nietolerancji, fobii, agresji, braku poszanowania dla godności ludzkiej, wyznania religijnego i światopoglądowego, rasy, narodowości, jakiejkolwiek odmienności.
 4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na poinformowaniu biura firmy ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) i Osoby Zapraszającej (Wprowadzającej) o takiej decyzji i po konsultacji usunięciu jego Konta, w drodze procedury podanej w Art.5, p.8 w Regulaminie i na stronie serwisu http://darczyncy.eu.
 6. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
  1. Naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. Podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
  3. Umieszczenia na Koncie i w innych publicznych miejscach treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na wizerunek i funkcjonowanie Serwisu.
 7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
 9. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
Art. 9 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, do dbałości o dobro Użytkowników  Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
 5. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za efekty finansowe, prawne, administracyjne między uczestnikami Programu BHC / użytkownikami serwisu darczyncy.eu (BHC.Apolandia.com)
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, formę i następstwa kontaktów personalnych między uczestnikami Programu BHC / użytkownikami serwisu darczyncy.eu.
Art. 10 - REKLAMACJE
 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 21  dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
Art. 11 - PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Regulamin jest dostępny pod adresem  http://darczyncy.eu/regulamin.html.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu, podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 7. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są drogą przelewów bankowych.